نگاهی نو به جهان

آموزش نوین علوم تجربی

نگاهی نو به جهان - انواع ابرها

ابوالفضل غلامی
نگاهی نو به جهان آموزش نوین علوم تجربی

فونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا ساز

لطفا از تمام مطالب ديدن فرماييد.

انواع ابرها

ابرها

 

 

 

ابرهاتوده هاي قابل رويت قطرات اب يا بلورهاي يخ بوده كه در تروپوسفر زمين (پست ترين لايه جو زمين) شناورندو با نيروي باد حركت مي كنند. ابرها از فضا به صورت پوشش سفيدي كه كره زمين را احاطه كرده اند قابل رويت هستند.

چگونگي تشكيل ابرها: ابرها هنگامي تشكيل مي شوند كه بخار اب بر روي ذرات ريز گردوغبار كه در هوا معلقند تقطيرميشود. اين تقطير (تشكيل ابر) در زمان برخورد هواي گرم و سرد اتفاق مي افتد. هنگامي كه هواي گرم از يك سمت كوهستان صعود مي كند يا هنگامي كه بر فراز يك منطقه سرد مانند حجمي از اب خنك حركت مي كند ،خنك مي شود. علت اين پديده اين است كه هواي خنك قادر به حفظ بخاراب كمتري نسبت به هواي گرم بوده واب اضافي به صورت مايع يا يخ فشرده مي شود.

                       انواع ابرها                       

پيشوندها و پسوندهاي مورد استفاده براي توصيف ابرها:

ابرها با توجه به ظاهر و ارتفاعشان درجو شناخته مي شوند . براي مثال سيرو(به معني دسته مو) پيشوندي استكه براي ابرها در ارتفاع بالا(بالاي 20000 فوت) استفاده مي شود. التو پيشوندي است كه براي ابرهاي مياني(بين6000 تا 20000 فوت)استفاده ميشود. براي ابرها در ارتفاع پائين پيشوندي وجود ندارد. هنگامي كه ابرها نزديك زمين هستند مه نام مي گيرند. نيمبو(به معني باران) پيشوندي است كه براي ابرهاي با قابليت بارش استفاده  مي شود. پسوند نيمبوس نيز همين كاربرد رادارد.كومولو(به معني توده )به ابرهاي انباشته و استارتو(به معني لايه)به ابرهاي پهن،هموار ولايه اي اطلاق مي شود.

نوع ابر (طبقه)كومولونيمبوس=ابرهاي غران

نام انگلیسی:  Cumulonimbus

علامت اختصاري:   Sb

ظاهر:   مي تواند باعث ايجاد اذرخش،رعد،تگرگ،بارانهاي قوي،بادهاي قوي و گردباد

تركيب:  _

ارتفاع:   نزديك زمين تا 75000 پا (ابرهاي عمودي)

 

نوع ابر (طبقه)سيرواستراتوس

نام انگلیسی:  Cirrostratus

علامت اختصاري: Cs 

ظاهرنازك وكم بوده و به صورت صفحات ظاهر ميشود. بالاي ابرهاي غران قرار دارد.

تركيب:  _

ارتفاعبيشتر از 18000 پا(ارتفاع بالا)

 

نوع ابر (طبقه): سيروس

نام انگلیسی:  Cirrus

علامت اختصاري:  Ci

ظاهر: نازك،كم،رشته اي يافرفري

تركيب:  بيشتر شامل بلورهاي يخ

ارتفاعبالاتر از18000 پا(ابرهاي بلند ارتفاع)

 

نوع ابر (طبقه)سيروكومولوس

نام انگلیسی:Cirrocumulus

علامت اختصاري:  Cc

ظاهركوچك،باد كرده،تكه تكه وباظاهر موج مانند

تركيب:  _

ارتفاع: بالاتر از 18000 پا (ابرهاي بلند ارتفاع)

 

نوع ابر (طبقه): التوكومولوس

نام انگلیسی:Altocumulus

علامت اختصاري: Ac

ظاهرابرهاي متوسط به صورت باد كرده، تكه تكه وپراكنده كه در دسته هاي خطي قرار دارند.

تركيب:  _

ارتفاعبين 6500 تا 20000 پا(فوت)(ابرهاي مياني)

 

نوع ابر (طبقه)التواستراتوس

نام انگلیسی: Altostratus

علامت اختصاري:  As

ظاهر: نازك ويكنواخت

تركيب: _

ارتفاع: بين 6500 تا 20000 پا (ابرهاي مياني)

 

نوع ابر (طبقه): استراتوكومولوس

نام انگلیسی: Stratocumulus

علامت اختصاري:  Sc

ظاهر: پهن وهمواردر پائين،باد كرده در بالا

تركيب:  _

ارتفاعزير6500 فوت (ابرهاي كم ارتفاع)

 

نوع ابر (طبقه): كومولوس

نام انگلیسی: Cumulus

علامت اختصاري:  Cu

ظاهر: باد كرده و انباشته

تركيب: _

ارتفاع: زير 6500 فوت  (ابرهاي عمودي)

 

نوع ابر (طبقه): استراتوس

نام انگلیسی: Stratus

علامت اختصاري: St

ظاهرابرهاي يكنواخت،هموار ولايه اي ضخيم ونازك با حاشيه هاي نا معلوم

تركيببيشتر شامل قطرات مايع

ارتفاعزير 6500 فوت (ابرهاي كم ارتفاع)

 

نوع ابر (طبقه)نيمبواستراتوس

نام انگلیسی: Nimbostratus 

علامت اختصاري:  Ns

ظاهرابرهاي يكنواخت،تيره،هموار كم ارتفاع و بدون ويژگي كه بارش زا هستند.

تركيب: بيشتر شامل قطرات مايع

ارتفاعزير 6500 فوت(ابرهاي كم ارتفاع)

 

 

نوع ابر (طبقه): مه

نام انگلیسیfog ,mist        

علامت اختصاري:  _

ظاهرابرهاي استراتوس بسيار پست

تركيب: بيشتر شامل قطرات مايع

ارتفاع: در تماس با زمين

 

 

                                   انواع ديگر از ابرها                               

  • ابرهاي ماما توس تيره وبه شكل كيسه هاي كوچك شل بوده واغلب پس از گرد باد ظاهر مي شوند .

  • ابرهاي كوهستاني به واسطه صعود هواي مرطوب بر فراز كوهستان يا ديگر عوارض برجسته جغرافيايي تشكيل مي شوند. هوا از يك سمت كوه بالا امده وبه سرعت خنك مي شود، سپس تقطير شده و تبديل به ابر مي شود.

  • يكابر پيليوسهموار و صاف بوده و بر فراز يا روي نماد مهم جغرافيايي مانند كوهستان يافت مي شود.

  • يك كنتريل (مخفف دنباله تراكمي) بخار ابر مانندي است كه در دنباله و پشت برخي از هواپيماها به هنگام پرواز در هواي سرد ،صاف ومرطوب تشكيل مي شود. كنتريل از بخار اب موجوددر اگزوز موتور جت تشكيل مي شود.

 

 ابرها بر اساس شکل و ارتفاع
تشکیل شدنشان دسته بندی می شوند.

ابر، تجمع قطرات ریز آب و یخ در جو است. آب در اثر انرژی گرمای خورشید بخار شده و وارد اتمسفر می شود. هوای گرم می تواندمقدار زیادی بخار اب را در خود نگه دارد ، اما در صورت بالا رفتن هوا و سرد شدن آن فقط مقدار کمی از آن را می تواند نگه دارد . وقتی این اتفاق می افتد ، مقداری از بخار آن به قطرات باران و یخ تبدیل می شود و در نتیجه ابرها در آسمان تشکیل می شوند. هوایی که به ارامی بالا می رود لایه های نازک ابر را تشکیل می دهد . هوایی که به سرعت بالا می رود توده های ابر را تشکیل می دهد.


انواع ابرها :

به طور کلی، انواع مهم ابرها را به طور خلاصه به شرح زیر می‌توان بیان داشت:


ابرهای سیروس (Cirrus) :این ابر پرمانند در ارتفاع بالای آسمان شکل می گیرد ، آنچنان بالا که اب درون آن یخ می زند و کریستالهای نازک یخ در آن تشکیل می شود.این ابرها از مرتفع‌ترین ابرها بوده واغلب به صورت پرمانند و سفید رنگ و شفاف (ملو از بلورهای یخ) در آسمان دیده می‌شوند. این ابرها بعضاً به صورت دسته‌های منظم جدا از هم، در آسمان دیده می‌شوند در این صورت موسوم به سیروس‌های هوای خوب بوده و اگر توأم با ابرهای سیرواستراتوس و آلتواستراتوس گردند. معمولاً علامت هوای بد می‌باشند.سیرو استراتوس (Cirrostratus) : این ابرها را می‌توان سیروس‌های نازک تور مانندی دانست که از ابرهای کوچک سفید و به هم فشرده به شکل گوله پشمی شکیل یافته‌اند و به علت شفافیت خورشید و ماه و ستارگان از پشت آنها قابل رویت بوده و اغلب هاله‌ای دور خورشید و ماه تشکیل می‌دهند. این هاله‌ نتیجه شکست نور بوسیله بلورهای یخ معلق در هوا است ظهور این ابرها، علامت نزدیک شدن هوای طوفانی بوده و به همین لحاظ، این ابرها را می‌توان پیش از فرا رسیدن هوای بد و یا حالت‌های طوفانی هوا، مشاهده نمود.سیرو کومولوس (Cirrocumulus) :این ابرها از کریستالهای یخ تشکیل می شوند در هنگام تشکیل این ابرها آسمان مانند پوست ماهی خالخالی می شود.این ابرها اغلب از توسعه ابرهای سیرو استراتوس حاصل شده و بدون سایه می‌باشند و غالباً به جای خورشید و ماه هاله‌ای در آسمان بوجود می‌آورند. ساختمان آنها اغلب متشکل از قطعات سفید رنگ بوده و معمولاً پیش از ابرهای سیروس در آسمان ظاهر می‌شوند. ظهور آنها در آسمان، مقدمه فرا رسیدن هوای ابری و طوفانی است.آلتو استراتوس (Altostratus) : این ابرها به صورت لایه‌های یکنواخت و متحدالشکل خاکستری یا متمایل به آبی به صورت ترکیبی از الیاف، آسمان را می‌پوشانند.به علت قشر ظریف این ابرها تشخیص موقعیت خورشید از پشت آنها امکان‌پذیر است معمولاً پس از پیدایش ابرهای آلتو استراتوس، ریزیش‌های جوی در سطح وسیعی به طور مدام شروع می‌گردد.آلتوکومولوس (Altocumulus) :این ابرها شامل لایه‌ها و یا تکه‌های بزرگ گوی مانندی از قطرات زیر آب بوده که معمولاً بصورت شیار و یا امواج نسبتاً منظمی مشاهده می‌گردد. جریان عمودی هوا در لایه‌ای که بوسیله این ابرها پوشیده شده، سبب رشد سریع قابل ملاحظه‌ایی در جهت عمودی در این ابر می‌گردد به همین سبب، این ابرها اغلب در بالای قلل کوهها و یا در فوق جریانات عمودی مشاهده می‌گردند . این ابر اغلب شکل عدسی دارند . پدیدار شدن این ابرها در آسمان بیانگر شرایط بد هوا و ایجاد رعد و برق می‌باشد.استراتوس (Stratus): نوع اصلی این ابر لایه‌ای یکدست و شبیه مه می‌باشد . و معمولاً به صورت توده متراکمی از بخار آب که قطر آن در همه‌جا یکسان است، مشاهده می‌گردد. ارتفاع این ابر از سطح زمین بسیار کم است بارندگی در این ابرها در حرارت‌های فوق صفر درجه سانتی‌گراد بصورت ریزدانه می‌باشد.استراتوکومولوس (Stratucumulus): این ابرها یک پوشش سطح پایین با ابرهای کومولوس تشکیل می دهند. این ابرها می توانند شکل منظم و منسجم به خود بگیرند. این ابرها دارای رنگی تیره و یا سفید متمایل به خاکستری بوده معمولاً بصورت دسته یا خطوط و یا توده‌های کروی مانند بزرگ و امواج کروی از ابرهای خاکستری با فواصل و شکاف‌های روشن تشکیل می‌گردد. این ابرها اغلب بیشتر آسمان را پوشانده و بارندگی آن بصورت ریزدانه بود. و در نتیجه فاقد شرایط بارندگی‌های رگباری است.نیمبواستراتوس (Nimbostratus) :این ابرها متراکم و فاقد شکل معینی بوده و تمام آسمان را به‌طور نامنظم می‌پوشانند بارندگی‌های حاصل از این ابرها اغلب مداومند.کومولوس (Cumulus):هنگامی که هوای گرم به سمت بالا می رود، ابرهای توده ای انباشته در آسمان شکل می گیرند . این ابرها به شکل ابرهای تکی و گرد بوده و اغلب در روزهای آفتابی دیده می شوند.این ابرها اغلب ساختمان گل کلمی داشته و سطح بالای آن حالت گنبدی دارد و متشکل از قطعات کوچک ابرهای سفید پنبه‌ای است که معمولاً صبحگاهان در امتداد ارتفاعات تشکیل می‌گردند و دارای حالت جوشش (در اثر صعود هوای مرطوب) هستند . قطعات پراکنده این ابرها تقریباً دارای ارتفاع یکسان و معرف به کومولوس‌های هوای خوب می‌باشند.کومولونیمبوس (Cumulunimbus): هنگامی که هوای گرم و مرطوب ، با سرعت به سمت بالا حرکت می کند ، این ابر در آسمان تشکیل می شود. این ابرها ممکن است تا ارتفاعات بالا گسترش پیدا کنند و با ریزش باران همراه شوند.این ابرها را توده‌های بزرگ و انبوه ابر که به شکل برج عظیمی سر به آسمان کشیده‌اند تشکیل می‌گردند رنگ قسمت فوقانی در این ابرها متمایل به آبی و سطح زیرین آب کاملاً تیره می‌باشد . این ابرها به نام ابرهای رعدوبرق نیز معروف‌اند. و بارندگی آنها بصورت رگباری است. اغلب با یک جبهه سرد و فعال همراه بوده و یا در اثر ناپایداری محلی ایجاد می‌شوند و در عرض‌های میانه اغلب در اوایل بهار و پاییز مشاهده می‌شوند.


موضوعات مرتبط: علوم اول

تاريخ : سه شنبه بیست و سوم بهمن ۱۳۸۶ | | نويسنده : ابوالفضل غلامی |
لطفا از ديگر مطالب نيز ديدن فرماييد
.: Weblog Themes By SlideTheme :.